Autobiografija


Rođen sam u Beogradu 1904. god, gde sam završio osnovnu školu i beogradsku realku. Tehnički fakultet arhitektonski otsek završio sam u Beogradu sa vrlo dobrim uspehom 1929. god. Stručni državni ispit za ovlašćenog arhitektu položio sam u Ministarstvu građevina 1932. god.

Po diplomiranju bio sam postavljen u Tehničkoj direkciji beogradske opštine, gde sam radio kao projektant i vodio nadzor pri izvođenju arhitektonskih objekata/Gradska bolnica u Beogradu, Osnovna skola u Marulićevoj ulici itd.

Od 1936 god. radio sam kao ovlašćeni arhitekt sve do okupacije 1941. god. Za ovo vreme projektovao sam vrlo veliki broj raznovrsnih građevina za koje sam razrađivao planove i vodio nadzor pri izvođenju istih.


Za vreme okupacije otkazao sam ovlašćenje, a živeo sam u Beogradu i na selu.

Posle oslobođenja pristupio sam Tehničkom odeljenju I.O.N.-a gde sam radio do kraja 1945. god. Iz INO-a prešao sam u preduzeće za naftu i plin "Jugopetrol", gde sam organizovao Građevinski/projektantski/otsek pri Tehničkom odeljenju u kome su projektovana skladišta i nove instalacije sa nizom specifičnih arhitektonskih objekata. Iz ovog preduzeća premešten sam na Novi Beograd u preduzeće "Izgradnja", koje je bilo u formiranju gde sam bio šef konstruktivnog otseka, a docnije organizovao projektantski biro u okviru istog preduzeća.

Pri osnivanju Instituta za proučavanje problematike Novog Beograda Ministarstva građevina FNRJ bio sam postavljen za v.d. Direktora ovog instituta.

Godine 1948, kada je Centralni odbor Saveza Sindikata trebao da pristupi većim investicijama odnosno projektovanju i izgradnji novih radničkih odmarališta u čitavoj zemlji, bio sam postavljen u Građevinskoj upravi ove ustanove, gde sam docnije bio rukovodilac iste do početka 1951 god. kada je Uprava ukinuta. Za vreme svog službovanja radio sam na projektovanju i vođenju nadzora na objektima, kao i na tehničkim ekspertizama, a u međuvremenu sam izradio projekat za lučni deo administrativne zgrade COSSJ u Beogradu, do zgrade bioskopa Beograd, prema Dečanskoj ulici. Nadzor na izvršenju ovih objekata vodio sam dok nisu bili završeni.

Rešenjem Ministra za nauku i kulturu br.433 od 3.II 1951. god. postavljen sam u zvanju građevinskog savetnika Građevinskog fakulteta TVS.

Po raspisanom konkursu a rešenjem br.9387 od 30. V 1952. god Saveta za prosvetu i kulturu NR Srbije izabran sam za starijeg asisitenta na kome se položaju i IV platnom razredu i danas nalazim.

arh. Ignjat Đ. Popović